Creixement dels fills

Conferències sobre aquesta temàtica

Dimensions i aspectes de creixement:

Àmbits de creixement en el cicle vital .................................................................................................…....... 932, 3864

Adquisició d'hàbits ……………...………..          ……................……...………………………..............……...….......…...…. 13, 24, 3264

Hàbits saludables ……...………………...…………...........…………………………...…...……...…………………................….…..... 520, 23, 36, 66

Autonomia i iniciativa, automotivació,autocontrol, 

Autoconeixement, autoaprenentatge …....………………………...…......…...…........………...….......................…….. 7, 39

Autoestima …….........……………...…...…...……………............……...…...…..........…......…......….………….……....……….. 33, 42

Actitud i valors …………………......…......…...…...............………...………...………............……….....……...…………...…...……. 69

Intel·ligències múltiples .........................................................................................................................….........…... 25, 48, 60

Intel·ligència emocional ....................................................................................................................…..... 20, 3234, 54

Intel·ligència musical ...........................................….............................................................................................….. 64

Afrontar l'adversitat i el dolor ..................……...…...…...………………...…......…..…...………................................ 32,  55, 68

Pors .........................................................................................................................................................................….... 3237

El joc .............................................................................................................................................................................…. 2

Trascendent, religiós i cristià ..................……………...………......…...…....……………...…......…...…... 21, 22, 3245, 53

Els fills amb dificultats …………......…...……...……...…...…...………...……...……...…...……………...……….…………....... 31, 61

Etapes de desenvolupament

Primera infantesa .………………………...…...…...………….........…...…......…...……...….........……...…...………..…...…… 2461

        Ajudar els infants a fer-se grans .......................................................................................…...….…... 56

        Adolescenència .......................................................................................................................................3, 23, 36, 66

        Canvis a l'adolescència ........................................................................................................................ 26

        Comunicació amb adolescents ..................................................................................... 1, 3, 18, 46, 57

         Desenvolupament moral ........................................................................................................................................ 30, 64

Aprenentatge de les relacions

Habilitats socials: Assertivitat .................................................................................................................................. 17 , 64

Comunicació assertiva i eficaç................................................................................................................................ 19, 64

Relacions entre germans i amics

        Ben avinguts ............................................................................................................................................ 49, 64

        Gelosia ................................................................................................................................................ 27, 35

Afectivitat i sexualitat ........................................................................................................................................... 4, 29

Respecte vs Agresivitat

        Agressió i assetjament ........................................................................................................................... 6, 64

        Bullying ......................................................................................................................................................... 7, 64

        Ciberassetjament .................................................................................................................................... 10, 64